×
ការទូូអាដែ􀀮លត្រឹ􀀳ឹមត្រូ􀀳ូវ និិងការថ្លែ􀀴ែងសរសើ�ើ រចំំពោះ􀇪ះអល់់ឡោះ􀇵ះជាម្ចាា􀇓ស់់