×
നിത്യ ജീവിതത്തിലെ പ്രാർത്ഥനകളിൽ നിന്നുള്ള 90-ലധികം ആധികാരിക പ്രാർത്ഥനകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു പ്രയോജനപ്രദമായ പുസ്തകം, രചയിതാവ് അവയെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. അല്ലാഹുവിനുള്ള പ്രകീർത്തനങ്ങൾ ഖുർആനിലെ പ്രാർത്ഥനകൾ നമസ്കാരത്തിലെ പ്രാർത്ഥനകൾ പ്രവാചകൻ ചെയ്ത പ്രാർത്ഥനകൾ പ്രവാചകന്റെ ശരണതേട്ട പ്രാർത്ഥനകൾ

നിത്യ ജീവിതത്തിലെ പ്രാർത്ഥനകളിൽ നിന്നുള്ള 90-ലധികം ആധികാരിക പ്രാർത്ഥനകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു പ്രയോജനപ്രദമായ പുസ്തകം, രചയിതാവ് അവയെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു.

അല്ലാഹുവിനുള്ള പ്രകീർത്തനങ്ങൾ

ഖുർആനിലെ പ്രാർത്ഥനകൾ

നമസ്കാരത്തിലെ പ്രാർത്ഥനകൾ

പ്രവാചകൻ ചെയ്ത പ്രാർത്ഥനകൾ

പ്രവാചകന്റെ ശരണതേട്ട പ്രാർത്ഥനകൾ