×
අල්ලාාහ්්ට ප්‍රශංංසාා කිරීමේ􀈼 වදන් හාා ප්‍රාාර්ථනාාවන් අතුරින් සම්මත ඒවාා